Diensten

Want Support is breed inzetbaar en biedt verschillende diensten aan voor allerlei opdrachtgevers.

Bemiddeling

Begeleiding

Beheer

Coördinatie

Bemiddeling

Een verbindende partij tussen client of klant en uw organisatie

E

Belangenbehartiger

Het optreden als belangenbehartiger of intermediair van de client of klant op diverse gebieden en het afstemmen tussen hulpverlenende instanties zoals zorginstellingen.

E

Organiseren

Het organiseren van bijeenkomsten, schrijven van nieuwsbrieven en persoonlijk contact met bewoners.

E

Verbinden

Verbindende rol spelen tussen partijen (bewoners, gemeente, woningcorporatie, zorg)

Begeleiding

Begeleiding in de gezondheidszorg en bewoners van woningcorporaties

E

Bewonersbegeleiding

Projectbegeleiding. Het bieden van ondersteuning op diverse leefgebieden. Bewonersbegeleiding (renovatie, nieuwbouw, huurincasso, frontoffice)

E

Maatschappij

Het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid voor mensen. Begeleiden en ondersteunen van mensen zodat ze goed kunnen meedraaien in de maatschappij. Begeleiden en ondersteunen van mensen bij het omgaan met en voorkomen van problemen in het dagelijkse leven zodat ze weer deel kunnen uitmaken van de maatschappij.

E

Gezondheidszorg

Individuele begeleiding thuis (ambulante begeleiding). Groepsbegeleiding wonen en dagbesteding. Begeleiden van kwetsbare doelgroepen bij vrijetijdsbesteding of educatie.

Beheer

Een verbindende partij tussen client of klant en uw organisatie

E

Huur

Verhuur en sociaal beheer van woningen van de woningcorporatie. Ondersteunen op het gebied van verhuur van sociale huurwoningen en klanteninformatie. Ondersteunen bij debiteurenbeheer door bewoners met huurachterstanden actief en in een vroeg stadium te benaderen.  Om vervolgens samen oplossingen te zoeken.

E

Aanspreekpunt

Communicatie met bewoners in diverse situaties en op diverse gebieden. Signaleren van problemen, oplossen van overlast zaken, zowel op wijkniveau als tussen bewoners. Fungeren als aanspreekpunt voor wijkbeheer en leefbaarheid. Het oplossen van sociale problemen en klachten in de woonomgeving

E

Welzijn

Ondersteunen, begeleiden en stimuleren van mensen om zelf een bijdrage te leveren aan een fijne woonomgeving. Welzijnswerk: vanuit de wijken, de woningcorporatie of welzijnsorganisaties samenwerken met mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden.

Coördinatie

Advies, informatie en voorlichting

E

Vraagstukken

Verstrekken van informatie, advies of hulp bij sociaal maatschappelijke en/of psychosociale vragen.

E

Voorlichting

Het overbrengen van kennis en vaardigheden.

E

Participatie

Het vergroten van de maatschappelijke participatie door mensen te informeren en adviseren over regelingen, procedures, voorzieningen.